Remifemin – nya kunskaper

Remifemin


Alternativ klimakteriebehandling för kvinnor

   som inte vill ha eller
   inte får använda eller
   inte blir erbjudna eller
   inte tål gestagentillägget

   i den klassiska kombinationen av östrogen och gestagen.

Remifemin innehåller triterpener (triterpenglykosider)
   som inte klassifieras som fytoöstrogener.

Remifemin återfinns i ATC gruppen G02C F.
Remifeminask
Silverax

Kvinnohälsa
är ett mångfacetterat begrepp.

Besvär kring menopaus behöver inte bero på minskad östrogenproduktion. Men en viktig del av kvinnans hälsa och livskvalitet hör samman med möjligheten att få behandling för de mest besvärande klimakteriesymtomen – östrogenbrist-symtomen.

Förväntad ytterligare livslängd för en 50-årig svensk kvinna är nu 33 – 34 år.

Kvantitativt ett allt större problem
Under de närmaste åren kommer cirka 2 miljoner kvinnor i Sverige att ha passerat menopaus. Just nu är siffran cirka 1,8 miljoner.

Av erfarenhet kan man räkna med att 80 procent av dem kommer att behöva/vilja ha hjälp för sina klimakterie-besvär.

Hormonell substitutionsbehandling
Den konventionella substitutions-behandlingen har fungerat bra men är mer och mer ifrågasatt.

I den konventionella behandlingen kombineras östrogen och gestagen på ett varierande sätt för att tillgodose kvinnors olika önskningar och behov.

Bortfallsblödningar kan skapas varje månad eller 3 till 4 gånger per år eller inte alls.

Gulkroppshormon (gestagen) är ett nödvändigt tillägg till östrogen för att styra frekvensen och längden av bortfallsblödningar och – för att undvika cellförändringar i livmoderslemhinnan (endometriet).

Östrogen – gestagen
Östrogenet i kombinationen (17-beta-östradiol) är en exakt kopia av det kroppsegna östrogen som äggstockarna producerar.

Gestagenet – däremot – skiljer sig kemiskt från det egna gulkroppshormonet. Det finns tre olika typer av syntetiska gestagener.

Gestagenet är den komponent som ger oönskade bieffekter medan östrogenet (17-beta-östradiol, Progynon) så gott som aldrig framkallar några besvär. Det "snällaste gestagenet är medroxy-progesteron, Gestapuran.

Positiva hälsoeffekter
Den konventionella substitutions-behandlingen är mycket effektiv när det gäller att komma till rätta med klimakteriebesvär. Dessutom medför den många positiva hälsoeffekter:

Den motverkar risk för hjärt- kärlsjukdomar på den arteriella sidan.
Den motverkar osteoporos.
Den motverkar tunna och torra slemhinnor (atrofi) – och hindrar därmed
   uppkomsten av urinvägsinfektion och inkontinens.

Men larmrapporter har publicerats
Den första larmrapporten kom från en studie i USA som kallas WHI-studien (Women’s Health Initiative Study). Den är starkt kritiserad och ingen tar längre hänsyn till resultaten.

Den andra larmrapporten kommer från England. Den går under namnet: ”The Million Women Study”. Den är accepterad och ofta citerad.

The Million Women Study
Studien är väl dokumenterad: Man undersökte bröstcancerfrekvens hos kvinnor mellan 50 - 65 år hos ”obehandlade”, ”östrogen enbart behandlade” och ”kombinations-behandlade”.

Bröstcancer hos obehandlade kvinnor förekommer i 35 fall per 1000 obehandlade kvinnor och år.

Hos enbart östrogenbehandlade kvinnor gav 5 års östrogenanvändning 1,5 ytterligare fall. 10 års användning gav 6 ytterligare fall.

Kombinationsbehandling (östrogen plus gestagen) under 5 år gav 6 ytterligare fall. Kombinerad behandling under 10 år gav 19 ytterligare
fall.

Ändrade kliniska rekommendationer
med hänsynstagande till resultaten i "The Million Women Study":

1. Ta inte för mycket gestagener – acceptera att blöda.
2. Använd inte konjugerat östrogen - välj 17-beta-östradiol = Progynon.
3. Välj det snälla gestagenet - medroxyprogesteron = Gestapuran.
4. Skapa bortfallsblödning 3 till 4 ggr per år (70 dagar enbart östrogen, 14 dagar östrogen + gestagen och 7 tablettfria dagar = 91 dagars cykler)
5. Alternativ: Operera bort livmodern och ta enbart östrogen (utan gestagen)
6. Eller välj ett östrogenfritt naturläkemedel – Remifemin.

Behov av alternativ
Det finns ett stort och växande behov av alternativa behandlingsmetoder. Man kan identifiera fyra orsaker till detta:

1. Kvinnor som inte vill ta ”syntetiska” hormonpreparat - antingen principiellt eller på grund av risker.

2. Kvinnor som inte får ta östrogen på grund av genomgången bröstcancerbehandling.

3. Kvinnor med endometrios i anamnesen som oftast inte erbjuds östrogen.

4. Kvinnor som inte tål gulkroppshormon och som söker efter ett alternativ där gestagen inte behövs. De har i regel besvärats av PMS tidigare i livet.

Naturläkemedel
Det finns i Sverige ett registrerat natur-läkemedel mot klimakteriebesvär. Det är ett klart alternativ till den konventionella behandlingen. Det heter Remifemin.

Medlet innehåller ett extrakt ur roten av läkeörten Cimicifuga racemosa, på svenska Silverax.

Medlet introducerades som naturmedel i Sverige 1993 och registrerades som naturläkemedel 1998.


Silverax rot Remifemin
Remifemin tabletter innehåller 0,018 – 0,026 ml extrakt från rotstocken av Cimicifuga racemosa, vilket är lika med 20 mg växtdrog.

Indikationer: Klimakteriesymtom.

Dosering: 1 tabl 2 gånger per dag.

Interaktion: Ingen känd
Rotstock av Silverax  
Cimicifuga racemosa
Cimicifuga racemosa växer vilt i Kanada och norra Nordamerika.
Växten odlas i Europa.

Verksamma substanser i växtens rot extraheras och används för
medicinsk behandling.
Extraktet innehåller framför allt triterpener – triterpenglykosider.
Triterpener är inte fytoöstrogener.

Historisk användning
Cimicifuga fick tidigt medicinsk användning av indianer och senare invandrare i Nordamerika för att lindra ”kvinnosjukdomar”, dysmenorré och förlossningssmärta.

Effekt av Cimicifuga är dokumenterad sedan slutet av 1700-talet.

Cimicifuga introducerades i Tyskland i slutet av 1800-talet.

Remifemin blev kosttillskott i Sverige 1993 och registrerades som naturmedel 1998.

Kuppermans index, använt i flertalet kliniska studier
tar hänsyn till följande symtom och svårighetsgrader:
Värmevallningar (x4)
Yrsel (x1)
Svettning (x2)
Koncentrationssvårighet (x1)
Sömnsvårighet (x2)
Ledsmärta (x1)
Irritabilitet (x2)
Huvudvärk (x1)
Depression (x1) Hjärtpalpitationer (x1)

Symtomen graderas från 0 – 3
Svåra symtom = 3, måttliga symtom = 2, milda symtom = 1 och inga symtom = 0.

Svårighetsgraden för symtomet värmevallningar multipliceras med 4,
graden för svettning, sömnsvårighet och irritabilitet multipliceras med 2.

De övriga symtomgraderna använs som de är när man räknar ihop till ett totalt "Kuppermans index"

Ett index-värde > 35 innebär svåra symtom. Index < 15 betyder att ingen behandling behövs – eller att man uppnått ett bra behandlingsresultat.

Stolls kliniska studie

Stolls studie är välgjord.
Den är: Placebo-kontrollerad,
dubbel-blind och randomiserad .
Ålder 45 - 58 år.

Diagrammet visar:
Medelvärden + SEM
Blå linje = Cimicifuga racemosa (n= 30)
Grön linje = Placebo (n= 20)

Stolls studie
Resultatet av fem kliniska studier  
Oestrogen_jamf
Cimicifuga-extrakt

jämfört med konjugerat östrogen
och med placebo.

Resultat av fem studier under
åren 1983 – 1987.
Kan man ta Remifemin även för svåra besvär?
Den här frågeställningen är mycket aktuell. Bilden nedan ger svaret!
Svåra symtom  
Remifemin kan användas även vid svåra klimakteriebesvär. I bilden ovan började 20 kvinnor med svåra besvär att ta Remifemin. Efter 12 veckor hade Kuppermans Index gått ned från värden kring 35 – 40 till värden så låga som mellan 3 – 10.
Vilken dos skall användas?  
dosering    
Ingen rätlinjig dos – effektrelation
Naturbaserade läkemedel visar inte samma dos-effektrelation som syntetiska läkemedel gör. I den studie som visas i diagrammet ovan var effekten av 40 mg Remifemin per dag densamma som av en tre gånger så hög dos.

Den rekommenderade dosen bör vara 40 mg per dygn, delat på en morgon- och en kvällsdos. Dock – för kvinnor som börjar med Remfefemin före menopaus kan det vara befogat att rekommendera en högre dos, två eller tre gånger högre. Detsamma gäller för de kvinnor som gjort ett upphåll med medicineringen och sedan – när de börjar igen – inte blir besvärsfria av den lägre dosen.
Verkan på endometriet (livmoderslemhinnan)  
Endometrietjocklek Tre månaders behandling
med tre gånger den rekommenderade
dagliga dosen.
Remifeminets effekt på endometriet
är undersökt mycket moggrannt såväl i djurförsök som på människa. Resultatet av samtliga studier är liktydigt: Remifemin stimulerar inte endometriet till växt. Slemhinnas tjocklek ökar inte. Det finns ingen risk för att cellförändringar skall uppstå i endometriet.
Verkan på vaginalslemhinnan  
Vagina Tre månaders behandling
med tre gånger den rekommenderade
dagliga dosen.
Effekten på vaginalslemhinnan
är bara undersökt när det gäller slemhinnecellernas proliferation (delning och tillväxt) och vaginalslemhinnas tjocklek. Man kunde inte se någon effekt.

Möjligheten att Remifemin ger en bättre fuktighet är inte undersökt, men många kvinnor har rapporterat en minskad torrhetskänsla efter det man börjat med Remifemin.

Emellertid, om slemhinnorna i slidan blir torra trots användning av Remifemin kan
det vara av stort värde att kombinera behandlingen med ett svagt östrogen för
lokalt bruk – som slidpiller eller som kräm ett par ggr/vecka. Ovesterin är det marknadsledande preparatet – säljs receptfritt på apotek.
Remifemin och benet  
Normalt ben Osteoporos
Normalt trabekulärt ben    Uttalad osteoporos i kotkropp

Cimicifuga-extrakt har visat positiv effekt på proliferation av benceller odlade i laboratoriemiljö.

Remifemin givet i fodret till råtta har visat positiv effekt på densiteten i såväl cortikalt som trabekulärt ben. Obs: det fordras stora doser, minst 10 ggr högre än de som rekommenderas för människa.

Det finns all anledning att kombinera Remifemin med D-vitamin (10 – 20 mcg per dag) och kalk (1000 – 1500 mg per dag).

Magnesium ökar kalkens förmåga att byggas in i skelettet.

Glöm inte betydelsen av fysisk aktivitet!

Remifemin och hjärta - kärl  
Hjärta Inga studier har hitintills gjorts vad gäller eventuell effekt på hjärta-kärl.
Därför kan man inte tala om någon förebyggande effekt mot hjärt-kärl-sjukdom, på liknande sätt som gäller för östrogen.

Man måste tänka på att kombinera Remifemin med en naturlig, stabil fiskolja (Omega-3) med ett garanterat innehåll av fettsyrorna EPA och DHA.
Remifemin och bröstcancer i laboratoreiförsök
Provrörs-studie Laboratoreiförsök med Cimicifuga-extrakt
i odlingsvätskan.

Mänskliga bröstcancerceller odlades.
Mänskliga bröstcanceceller odlades i laboratorie-miljö med tillsats av
1. Estradiol
2. Cimicifuga extrakt
3. Tamoxifen
Cimicifuga visade sig hämma celldelning och celltillväxt på liknande sätt som
Tamoxifen.

Cimicifuga plus Tamoxifen hade en mer uttalad hämmande effekt på celldelningen
än vad vardera preparatet för sig hade.

Remifemin och bröstcancer i djurförsök
Remifemin gavs i fodret till råttor som hade utvecklat bröstcancer efter kemisk behandling av brösthuden.
Bröstcancer inducerades på råttor genom pensling av brösthuden med ett speciellt
"tjär-preparat". Råttorna behandlades sedan med:

– Östrogen
– Remifemin
– Placebo

Med Remifemin i fodret minskade tumörstorleken och inga metastaser bildades.

Indikationer för Remifemin
Lindriga till svåra klimakteriebesvär som värmevallningar, svettningar, sömn-störningar och nervositet hos friska kvinnor.

På grund av frånvaro av östrogen effekt även till kvinnor med genomgången bröstcancerbehandling och med diagnosen endometrios.

Eftersom gestagentillägg inte behöver ges tolereras cimicifuga-extrakt också av kvinnor som tidigare haft PMS.
Biverkningar till Remifemin
Biverkningar är sällsynta.
Enstaka fall av magbesvär (uppkördhet och gasspänningar) har förekommit.
Enstaka fall av blödning efter menopaus har rapporterats men sambandet med intag av cimicifuga-extrakt är oklart.
Enstaka fall av transaminasstegring - samband oklart.
Ett par fall totalt av venösa blodproppar, lungemboli.
Effektmekanism
Effekten av Remifemin är kliniskt dokumenterad i studier som tillsammans omfattar mer än 3000 kvinnor.

Effektmekanismen är dock oklar. Man påvisade i en laboratoriestudie en bindning till östrogena receptorer (framför allt beta-receptorn), men detta har inte kunnat upprepas.

Ett par mycket välgjorda studier under 2003 föreslår att den huvudsakliga effekten medieras genom bindning till dopamin- och serotoninreceptorer. De finns rikligt i hypotalamus och kan förklara den goda effekten på värmevallningar och svettningar.
När man jämför effekten av serotonin-återupptagshämmare och Remifemin finns många likheter.

Vilka kemiska ämnen i Cimicifuga-extraktet som orsakar receptorbindningen
är f.n. oklart.

Vad som orsakar minskad ben-nedbrytning hos försöksdjur är oklart. Men nuvarande resultat tyder på att det krävs höga doser, minst 10 gånger högre än de rekommenderade dygns-doserna för Remifemin. Inga humanstudier med frågeställningen "osteoporos-profylax" är planerade.
Leverantör
MaxMedica Naturläkemedel AB,
Emdalavägen 16, 22369 Lund
www.maxmedica.se
Medicinsk information
Den medicinska informationen om Remifemin utges av
Scientific Multimedia & Communication AB
ISBN 91-88878-13-9
Litteratur och referenser
För litteraturreferenser, klicka här.
Gå till utskriftsvänlig sida här.
Frågor och kommentarer kan skickas med e-post här